Информация за региона (Свързаност на региона)

Информация за региона (Свързаност на региона)

Трансграничният регион Хасково - Одрин е разположен в югоизточна Европа, разположен на обща територия от 11 822 км2. с население от 637 944 души към 2014 г.

Пътна инфраструктура. Пътната мрежа е основен инфраструктурен елемент, обуславящ нивото на достъпност до територията и влияещ върху процеса на интеграция на трансграничния регион., през който преминава един от основните транс европейски коридори, а именно Европейски транспортен коридор No IV (Orient/East-Med Corridor) - Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив – Истанбул/Бургас, с разклонение София - Кулата - Солун е път, свързващ страните от Централна Европа (Северно и Балтийско море) с Черно и Средиземно море (пристанище Солун), което позволява оптимизиране на използването на съответните пристанища и свързаните с морските магистрали. ETК е участък на територията на България и се състои отпървокласен път и автомагистрали, които се числят към "Транзитни пътища“.

Автомагистрали Е5 и ТЕМ, свързват вилает Одрин с вилает Истанбул и са достъпни от пътищата с регионално значение (втори и трети клас). Има добре организирани автобусни услуги осигуряващи връзка с вилает Одрин.

Това създава сравнително добри предпоставки за развитието й като транспортен, търговски и туристически център с широк спектър от услуги

Гранични пунктове: Международния транспортен обмен на територията на транс-граничния регион Хасково - Ордин се осъществява чрез ГКПП „Капитан Андреево”/“Капъкуле“, на границата с Република Турция, който се явява външна граница за Европейския съюз. В допълнение, международния обмен между Р. България и Р. Гърция се осъществява през ГКПП „Капитан Петко Войвода”/„Орменион“, ГКПП „Маказа“/“Нимфея“ и ГКПП „Ивайловград“/“Кипринос”. Международния обмен между Р. Турция и Р. Гърция се осъществява през ГКПП „Кастаниес“/„Пазаркуле“ и ГКПП „Кипи“/„Ипсала“, и ГКПП „Узункьопрю“ по железопътната линия свързава Турция и Гърция.

Броя на граничните контролно-пропускателни пунктове също оказва влияние върху степента на достъпност и свързаност с транспортните мрежи на съседни страни, възможностите за провеждане на транзитен трафик и развитие на трансграничното сътрудничество.

 

Железопътна инфраструктура. Железопътната инфраструктура е не по-маловажна за транспортното обслужване и свързаност на областта. Железопътните линии по направленията на ЕТК се явяват като втори техен съставен елемент, като допълват функциите на коридорите и предоставят възможности за комбинирани превози.

Региона се обслужва от:

  • І главна жп линия „Калотина - София - Пловдив - Свиленград” е по трасето на ОЕТК № 4 на територията на страната, по отдавна утвърденото направление с международно и историческо значение „Ориент Експрес”.

По-важните гари, обслужващи жп транспорта в областта са - Димитровград, Харманли, Любимец, Свиленград, Узунджово, Хасково, Книжовник и Симеоновград, като гарите Хасково, Димитровград и Харманли са с най-голям товарооборот.

През територията на вилает Одрин има добре изградена железопътна мрежа. Една от основните гари се намират в Одрин, която обслужва регионалните влакове до Истанбул и международните до Букурещ и Белград.

Въздушен транспорт:

Най-близките летища са в гр. Пловдив (72км), гр. Бургас (169км), гр. София (205км), гр.Истанбул, Турция (250км)

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.