Полезни връзки

Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция - https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството  - http://www.mrrb.government.bg/

Областна администрация – Хасково - www.hs.government.bg

Официален сайт на Община Хасково - www.haskovo.bg

Официален сайт на Община Узункьопрю - uzunkopru.bel.tr

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.