Резюме

На 21.03.2017 г. стартира изпълнението на проект: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134, договор за безвъзмездна финансова помощ изх. № РД-02-29-40/20.03.2017 г. по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

Проектът е приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ със специфична цел 2.2. „Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации”.

Обща стойност на договора: 57 740,97 €

За Водещия партньор: 32 654,16 €

За Партньора по проекта:  25 086,81 €

Водещ партньор е Търговско-промишлена палата Узункьопрю, Р. Турция 
Партньор: Хасковската търговско-промишлена палата, Р. България

Цел на Проекта: Основната цел на проекта е развитието на туристическата индустрия в региона с настоящите силни и променящите се пазарни структури, с фокусирането върху една от нарастващите тенденции в туризма наречена "Граничен туризъм", която създава дестинации, включително с граничещите държави в даден регион. Партньорите ще повишат капацитета за планирането и маркетинг с програми за обучение, ще работят заедно, за разработване на маркетингов план (WP1) за граничен туризъм, съвместно ще разработят рекламни материали (WP2) и ще се фокусират върху маркетинговата дейност в крайната фаза на изпълнение на проекта (WP3).

Въз основа на тези специфични дейности, проектът ще допринесе за привлекателността, използвайки силните страни на региона (SO1), ще допринесе за потенциала на трансграничния туризма с общи дестинации (SO2) и ще увеличи мрежата чрез създаване на трансгранична маркетинг инициатива (SO3).

Продължителност на проекта: 15 месеца - 21.03.2017 – 20.06.2018

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.