Резултати

Устойчивост на постигнатите резултати:

Проектът ще бъде чудесна възможност за развитие на инициативата "граничен туризъм" в региона. Капацитетът на планиране на дестинация и маркетинг на местните институции ще се увеличи посредством програмите за обучение и ще има специфични за изграждане на капацитет дейности с основата, създадена по време на този проект. Разработените инструменти (уеб, мобилни, каталог, акаунти в социални мрежи) ще бъдат поддържани с ново съдържание, разработено след приключването на проекта. Въз основа на засиления интерес към проекта, партньорите по проекта ще предложат на бизнес партньори в региона да участват заедно в други международни туристически изложения.

Специфични резултати:

  • Ще се разработи Маркетинг План на Дестинациите за Граничен Туризъм  в граничния регион на България и Турция;
  • Ще се създаде съвместна Мониторинг комитет за маркетинг и промоционални дейности;
  • Ще бъдат обучени 20 експерта от двете страни по планиране и маркетинг на дестинацията;
  • Ще бъдат създадени 1 мобилно приложения за подобряване услугите предоставяне то двата партньора;
  • Маркетинговите инструменти ще достигнат 10 000 потенциални посетителя чрез постоянни маркетингови кампании в социалните медии.
  • 100 тур-оператора ще бъдат запознати а проекта на международно туристическо изложение.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.