Партньори

Водещ партньор: Търговско-промишлена палата Узункьопрю

Търговско-промишлената палата на Узункьопрю има 120-годишна история. Палатата изготвя анализи за правителството за икономическото и търговско развитие на дружества, кооперации и промишлени предприятия, които се занимават с регистрираните в палатата търговски дейности. Нейна отговорност е и запазването на взаимните интереси на търговците.

Основните дейности на палатата са:

  • поддръжка на търговските регистри
  • подготвяне на документи на стоки за износ
  • удостоверяване на подписи
  • откриването на музеи и трудови борси
  • издаване на списания
  • помагане на бедните студенти, учещи в търговските училища.

Партньор: Хасковска търговско-промишлена палата

Хасковската търговско-промишлена палата е създадена с убеждението, че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет.

Основните  цели на ХТПП са:

  • Да съдейства на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и чужбина;
  • Да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и посредством Българската търговско–промишлена палата /БТПП/ – пред централните органи на държавната власт и управление;
  • Да представлява своите членове пред местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез БТПП поддържа партньорки взаимоотношения;
  • Да подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им за участието на международните пазари.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.